Regulamin newsletter – TARIFA Corporate Events – Tworzymy niezwykłe wydarzenia firmowe
Regulamin newsletter

Regulamin newsletter

obowiązujący od dnia ………….. 2018 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez TARIFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (00-807) przy Al. Jerozolimskie 96, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Warszawa XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, numer KRS: 0000471662, NIP: 7010389871, REGON: 146809487 (dalej: „TARIFA”)

Dane kontaktowe:

1)  adres pocztowy:

TARIFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (00-807) Al. Jerozolimskie 96

2) adres poczty elektronicznej:biuro@tarifa.pl.

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez TARIFA informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów TARIFA, aktualnych wydarzeniach organizowanych eventach oraz inne wiadomości dotyczące TARIFA oraz oferowanych przez nią usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z TARIFA.
 3. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż co czternaście dni.
 4. Każdy Newsletter zawiera:

1) informację o TARIFA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,

2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.tarifa.pl lub www.facebook.com/tarifaevents

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

5)

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest TARIFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

– Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: Warszawa (00-807) Al. Jerozolimskie 96.

– Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres: :biuro@tarifa.pl.
– Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
– Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.

– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
– Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
– Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
– W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 2. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@tarifa.pl.

 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Tarifa zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Tarifa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.tarifa.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie  przez okres co najmniej 14 kolejnych Fleshing out your academic papers is the very best approach to stay out from the rest of the students. Normally, students are on a small budget, so they’re looking for low-cost research papers to order. For example, an upcoming engineering student might decide to select the chemistry and math subject tests. If you’re looking to purchase an essay online you need to be certain that it’s coming from a trustworthy writer. If you’re interested in getting an essay online then you’ve arrive at the ideal spot. It’s possible to easily term paper writing service and don’t neglect to tell friends and family about it. So for those who have an article assigned you will need help with, you can buy essay online cheap from us. Your essay must present your personality, your objectives, and the reasons you apply to get a specific university. Your college essay should contain information that are related to the instruction dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności , dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.tarifa.pl

>